-->
Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоражения и системи
Автор: Б. Казаков
Добавен на: 29.11.2011
Издателство: КИИП
Издаденa: 2008г.
Страници: 395
Корици: Меки
50.00 лв.

Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоражения и системи

1. Физико-механични свойства и характеристики на течностите.

 • обемна плътност и обемно тегло
 • еластични свойства на течностите
 • температурно разширение
 • вискозност
 • повърхнинно напрежение и капилярност
 • изпарение, абсорбация и кавитация
 • дифузия, аерация и увличане на наноси

2. Хидростатика.

 • хидростатично налягане
 • хидростатичен натиск
 • плаване на телата
 • относително равновесие на течностите

3. Основни принципи и уравнение при движение на течности.

 • видове движения
 • балансови уравнения при движение на течности
 • уравнения на Ойлер
 • уравнения на Навие-Стокс
 • уравнения на Рейнолдс
 • уравнения на Бернули
 • енергия и мощност на потока
 • обобщен Закон за количеството на движение
 • динамичен анализ при хидравличното моделиране; П-теорема на Бъкингам

4. Хидравлични съпротивления при движения на течностите в напорни тръбопроводи и открити легла.

 • определяне на загубите на напор по дължина
 • турбулентен режим на движение
 • формула на Шези за загуби на напор по дължина при равномерно движение
 • определяне на местните загуби на напор
 • местни загуби на напор в открити канали
 • съпротивление на твърди тела при обтичането им от течности

5. Движение на течности в напортни тръбопроводи при стационерен режим.

 • общи положения и основни зависимости
 • основни задачи при дълги тръбопроводи
 • основни задачи при къси тръбопроводи
 • числени примери
 • сложни тръбопроводи
 • водоснабдяване от 2 резервоара
 • водоснабдяване от 3 резервоара

6. Изтичане на течности през отвори и наставки и под шит при постоянен напор. Хидравлични струи.

 • изтичане през отвори и наставки - примери
 • хидравлични струи - примери
 • изтичане под затворени органи

7. Равномерно движение на течности в открити легла. Състояние на течението.

 • основни положения
 • основни геометрични и хидравлични елементи на напречното сечение на канала
 • видове задачи при хидравлично оразмеряване на трапецовидни канали в условия на равномерно движение
 • напречни профили при канализационни колектори и безнапорни тунели
 • разпределение на скоростите на течението в канала с трапецовидно напречно сечение
 • специфична енергия на сечението; критична дълбочина и критичен наклон; вид на течението
 • числени примери
 • равномерно движение в речните легла
 • хидравлично оразмеряване на двойно трапецовидно сечение с различна грапавина
 • допустими неизравняващи скорости в земни канали
 • минимални допустими скорости в земни канали и коригирани реки

8. Стационарно неравномерно движение на течности в открити легла. Хидравличен скок.

 • основни форми на свободната водна повърхност при призматични легла
 • методи за решаване на диференциалното уравнение на неравномерното движение в призматични канали при iд >0
 • метод на Бахметеф за решаване на диференциалното уравнение при iд >0
 • неравномерно движение в непризматични легла
 • неравномерно движение с променливо по дължина водно количество
 • динамика на течението в криволинейни участъци на призматични канали
 • хидравличен скок

9. Движение на течности над преливници. Изчисление на различни видове преливници, изпозвани в хидротехниката.

 • общи положения
 • преливници с остър ръб
 • преливници - практически профил
 • преливници с широк праг
 • примери
 • шахтови преливници
 • комбинирани преливници
 • сифонни преливници
 • траншейни преливници
 • мексикански преливници
 • странични преливници
 • преливници, описани в план по дъга от окръжност

10. Движение на течности по бързотоци и прагове.

 • общи сведения
 • хидравлично оразмеряване на бързотоци
 • хидравлично оразмеряване на прагове

11. Хидравлично изчисление на малки мостове и трубни водостоци.

 • малки плочести мостове
 • тръбни водостоци
 • тръбни водостоци с правоъгълно напречно сечение и хоризонтално дъно
 • допустими препоръчителни скорости на течението в тръбни водостоци
 • числени примери
 • определяне подприщването на водното ниво пред мостовете вследствие стесняването на течението от опорите на моста

12. Свързване на нивата и гасене на енергията след хидротехнически съоражения.

А. Свързване на нивата.

 • задачи от дънен режим на свързване
 • задачи от повърхнинен режим на движение
 • свързване на нивата при свободно падане на струя след преливник на дъгова язовирна стена

B. Гасене на енергията на теченията след хидротехнически съоражения.

 • обща теория и указания
 • обобщен критерий за енергогасители
 • изводи и препоръки

С. Енергогасители след масивни бетонови язовирни стени и бързотоци.

 • енергогасител чрез вдлъбване на леглото
 • енергогасител с водобойна стена
 • енергогасител смесен тип след бързотоци
 • енергогасител с допълнителни разсейвателни тела в края на бързоток или на масивна язовирна стена

D. Трамплинни устройства след бързотоци и бетонови язовирни стени - хидравлични изчисления и примери.

Е. Свързване на нивата и гасене на енергията след основни изпускатели при язовирни стени.

 • свързване на нивата
 • енергогасители след основни изпускатели оборудвани с плоски затворени органи - числен пример
 • енергогасители след основни изпускатели снабдении с хоризонтални цилиндрични затвори

13. Нестационарно движение на течности в напорни тръбопроводи и системи.

 • преходни процеси при затворени органи в напорен тръбопровод
 • преходен процес при колебания на нивата в системата тунел-водна кула
 • преходни процеси при колебания на нивата в напорни системи
 • интензивни промени на хидравличните характеристики - хидравличен удар
 • начални и гранични условия, свързани с явлението хидравличен удар
 • хидравличен удар при помпа с обратна клапа

14. Нестационарно движение на течности в открити легла.

 • плавно изменящи се нестационарни течения в отркити легла
 • числени методи за решение на уравненията на Сен Венан
 • нестационарни течения при разпространение на високи вълни с числени методи
 • бързопроменящи се нестационарни течения в открити легла

15. Движения на наноси в открити легла, хидравличен транспорт.

 • общи сведения за наносите
 • физико-механични и хидравлични характеристики на наносите
 • транспортиране на наносите от открити течения
 • емпирични зависимости за транспортираща способност на теченията
 • местна ерозия около мостови опори
 • хидротранспорт

16. Кавитация при хидротехническите съоражения.

 • основни понятия
 • видове обтичане - безотривно, безкавитационно и кавитационно
 • число на Ойлер, Тома - кавитационни коефициенти
 • еталонни форми предизвикващи кавитацията; параметри и тълкуване - мащабен ефект
 • кавитационна ерозия
 • защита на хидротехническите съоражения от кавитационни явления и техни прояви; конструкции и съоражения работещи при кавитационни режими

17. Движение на подпочвени води. Стационарна филтрация.

 • основен закон за ламинарната филтрация
 • основни зависимости при безнапорна филтрация
 • приток на подпочвени води към вертикални кладенци
 • приток на подпочвени води към хоризонтални галерии и дренажи
 • филтрация на вода от каналите
 • примери

18. Измерване на хидравличните величини.

 • метрологията в България
 • измерване на физични величини в хидравликата
 • хидравличните измервания съобразени със законите на математическатата статистика
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация